Algemene Voorwaarden

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:
 • Huting.net
  de eenmanszaak Huting.net, gevestigd en kantoorhoudende te (6532 ZV) Nijmegen aan Graafseweg 274;
 • Algemene Voorwaarden
  deze algemene voorwaarden van Huting.net;
 • Dienst
  de dienst die door Huting.net wordt verricht;
 • Intellectuele Eigendomsrechten
  alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 • Opdrachtgever
  jij, de opdrachtgever en wederpartij van Huting.net bij de Overeenkomst;
 • Overeenkomst
  de overeenkomst van opdracht tussen Huting.net en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;
 • Partij(en)
  Huting.net en/of Opdrachtgever.

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Huting.net en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.

 4. Huting.net is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3.          Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van Huting.net zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.

 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Huting.net een opdracht verstrekt, is Huting.net pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Huting.net niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

 4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4.          De Dienst

 1. Huting.net heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 2. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Huting.net slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Huting.net is geretourneerd.

 3. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Huting.net recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

 4. Huting.net verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

 5. Huting.net zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Huting.net het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Huting.net. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.

 6. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

 7. Huting.net is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Huting.net alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Huting.net nodig heeft om de Diensten te verrichten. Huting.net mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Huting.net is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6.          Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.

 2. Het is Huting.net toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Huting.net is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.

 3. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.

 4. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Huting.net in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Huting.net zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

 5. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Huting.net vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7.          Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.

 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Huting.net hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.

 4. Huting.net is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Huting.net zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Huting.net een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.

 5. Huting.net is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8.          Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Huting.net in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Huting.net een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Huting.net berusten, blijven bij Huting.net.

 3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Huting.net.

 4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 9.          Aansprakelijkheid

 1. Huting.net is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Huting.net aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

Artikel 10. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Huting.net.

Artikel 11. Licentie

 1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Huting.net is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

 2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Huting.net, hebben bedoeld.

 3. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Huting.net.

 5. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Artikel 12. Inbreuk op auteursrecht

 1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Huting.net.
 2. Bij inbreuk komt Huting.net een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Huting.net gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 13. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

 1. De naam van Huting.net dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

 2. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Huting.net conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

 3. Voor iedere inbreuk op de aan Huting.net toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Huting.net gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 14. Aansprakelijkheid en rechten van derden

 1. Huting.net is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

 2. Huting.net is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Huting.net.

 3. De aansprakelijkheid van Huting.net is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 4. Indien derden jegens Huting.net en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Huting.net in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

Artikel 15. Faillissement/surseance

 1. Zowel Huting.net als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Huting.net het recht de verstrekte licentie te beëindigen

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

 1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

 2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Huting.net en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 17.          Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Huting.net aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Huting.net gevestigd is.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google