Algemene Voorwaarden

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van producten uit de shop van Huting.net
 • Huting.net
  de eenmanszaak Huting.net, gevestigd en kantoorhoudende te (6532 ZV) Nijmegen aan Graafseweg 274;
 • Algemene Voorwaarden shop
  deze algemene voorwaarden van Huting.net;
 • Producten
  de producten die door Huting.net worden verkocht;
 • Intellectuele Eigendomsrechten
  alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;
 • Opdrachtgever
  jij, de opdrachtgever en wederpartij van Huting.net bij de Overeenkomst;
 • Overeenkomst
  de overeenkomst van opdracht tussen Huting.net en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;
 • Partij(en)
  Huting.net en/of Koper.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van producten uit de webshop van Huting.net.

Artikel 3. Overeenkomst Huting.net

 1. Huting.net bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Huting.net en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Huting.net zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 9. Huting.net zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd. 

Artikel 4. Tarieven en betalingen       

 1. Prijzen zoals vermeld in de webshop van Huting.net zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. Een aankoop uit de webshop van Huting.net dient direct bij aanschaf te worden betaald. Een bestelling zal pas in behandeling worden genomen na volledige betaling.

Artikel 5. Herroepingsrecht

 1.  Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. Huting.net heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.
 2.  De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.
 3.  Het herroepingsrecht geldt niet voor producten dan wel diensten anders dan fysieke producten. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book, online cursus of presets, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 4. Klik hier om het retourformulier te downloaden en te printen.

Artikel 6. Verplichtingen bij herroeping

 1.  Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn. Een product met een persoonlijk geschreven tekst naar de klant kan niet worden geretourneerd.
 2.  Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.
 3.  Huting.net stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.
 4.  Huting.net vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 7. Uitoefening van herroepingsrecht

 1.  Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan Huting.net dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.
 2.  Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.
 3.  De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.
 4.  De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

Artikel 8. Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. Eigendom van door Huting.net geleverde producten gaat over op klant wanneer de betaling volledig is voltooid.

Artikel 9. Levering

 1. Huting.net is voor fysieke producten enkel gehouden te leveren in de door de aangegeven leveringsgebieden.
 2. Huting.net streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen in shop genoemde werkdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken. 
 3. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Huting.net zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 10. Aanbiedingen en acties

 1.  Huting.net kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is Huting.net niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
 2.  Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Huting.net bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Huting.net het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 11. Klachten en garantie

 1. Klachten omtrent beschadiging van een fysiek product dienen met bewijs per mail (shop@huting.net) kenbaar te worden gemaakt zodat de schade kan worden beoordeeld en naar een passende oplossing kan worden gezocht.
 2.  Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google